Werth Henrik, a hadtudós

Képtalálat a következőre: „werth henrik”

Werth Henrik tábornok, katonai vezető, vezérkari főnök, hadtudós. Róla szól a következő néhány bekezdés, melyben bemutatni szándékozom a katonai vezetőt és a hadtudóst néhány szempont alapján.

A hadsereg mindenkor az őt létrehozó korszak politikájának a függvénye, békében és háborúban egyaránt.”[1] – írja Domrády Werth-monográfiájában. Clausewitz ismert szavai, miszerint a háború a politika folytatása más eszközökkel,[2] elgondolkodtathat bennünket a politika és a hadsereg összefonódásáról. Werth Henrik életútja tükre lehet ezen gondolatoknak. Katonaként a harcmezőn, hadtudósként a katedrán állt helyt, mégis – saját kérésre – nyugállományba vonul, kétszer is. Kérésének okait keresni nem tárgya e dolgozatnak, de bármilyen indítéka is volt, katonai pályája, környezete és tudós munkájának politikumra is vetődő területeivel megerősítette az elképzelést, miszerint a politikum és a katonai világ hatnak egymásra.

Werth Henrikről általában

Werthnek nem csak a katonai munkásságát kell figyelembe venni, amikor vele kapcsolatban vizsgálódunk. Származása szerint sváb volt, német (sváb) anyanyelvű, a trianoni békeszerződésben elcsatolt terület egyik falujában született. Ezek érzelmileg és hagyomány szempontjából is meghatározóak.[3] Ugyanakkor fiatal kora már így is összefonódott a hadsereggel, hiszen hamar bevonult: hadi iskoláit Bécsben végezte. A német nyelv és a vele kapcsolatos kultúrkör szocializálta. Később – tábornokként – tagja volt az ún. „Wiener Platte” klikknek, melyben rajta kívül még olyan nevek jelennek meg mint Soós Károly, Berzeviczy Béla, Rőder Vilmos, Kárpáthy Kamilló, Keresztes-Fischer Lajos, Rátz Jenő. Közös bennük, hogy nem magyar származásúak voltak és németbarátok.[4]

Werth kapcsolatrendszere katonai és tudományos pályája karrierjében sokáig segítette. 1935-ben azonban nem tudott továbblépni, így – bár már 1931-től altábornagy – inkább nyugállományba helyezését kéri. Nem katonai, még csak nem is tudományos, hanem személyes okokat lehet a háttérben feltételezni. 1935-ben Shvoy István altábornagyot visszahívta Horthy István kormányzó, és a honvédség főparancsnokává tette. Werth aligha érthette, hogy miért kell valakit visszahívni, amikor ő éppen Pécsen aktív szolgálatban van, és érdemes lenne Shvoyhoz hasonlóan eme tisztség betöltésére.[5] 1936-ban nyugállományba kerül. Három év sem telik el, amikor 1938-ban nemcsak visszarendeli Horthy Miklós szolgálatra, hanem a Vezérkar élére is kinevezi.

Werth Henrik vezérkari főnök, immáron már vezérezredesként újra nyugállományba vonulna. Menesztése (végül lemondása) 1941 szeptemberben történt meg.[6] Németbarát hozzáállása és az ehhez való ragaszkodása sokakban azt a félelmet indította el, hogy talán Adolf Hitler számára a menesztés nem lesz elfogadható. Másképp történt.[7] A menesztés Horthy Miklós döntése volt. Az ok az volt, hogy a vezérkari főnök többször külön, titkos tárgyalásokba fogott, megkerülve a magyar politikai vezetőket, főleg a németekkel, de volt, hogy a szovjet vezérkarral folytatott külön tárgyalást.[8] Sokszor ugyan nem is volt kötelessége tájékoztatni a miniszterelnököt, de nem is állt szándékában, ha a céljai így kívánták. Budapest ostromakor a német parancsnokság kimentette volna, de ő maradt magyar földön. Végül Moszkva mellé kerül egy fogolytáborba, ahol minden bizonnyal meg is halt, további sorsáról nem tudni semmit.[9]

Werth Henrik, a hadtudós

Képtalálat a következőre: „werth henrik”

A hadtudomány területén végzett munkája a Honvédelmi Minisztériumhoz és a Ludovika Akadámiához kötődik intézményesen, azonban már korán a bécsi 60. magyar gyalogezred egri zászlóaljánál is oktatói feladatokat kapott 1902-ben.

(Vk.) Százados lett 1911-ben és közben tagja lett a budapesti katonai tudományos egyletnek, mely lehetőséget adott neki, hogy Napóleon berezinai átkeléséről, majd később az 1913. évi francia hadgyakorlatról értekezzen, és ezeket publikálja is. Ferjentsik Ottó vk. ezredes kapta meg a feladatot, hogy szervezze meg a Magyar Királyi Hadiakadémiát. 1920-ban a közben vk. ezredessé előlépett Werth Henriket kérte fel, hogy a hadászat, hadtörténet területén végzett kutatásaira bátran alapozva legyen segítségére.[10]

Werth 1921-ben háborút értékelő tanulmányában két dologban jelöli meg a háború kitörésének okát: (1) a nemzeti eszme, (2) és az anyagiak. Szerinte ez a gyakorlatban a fegyverkezési versenyt jelentette, illetve azt, hogy amikor már az anyagiak határt szabtak a további fejlődéshez, akkor kénytelenek voltak szövetségeket kötni az államok.[11] Magyarország is ezért volt kénytelen szövetségest keresni. A revízió azonban döntő szempont volt, így a németek irányába mozdult el a politika, Werth pedig éppen ezt látta megfelelőnek.

Először oktató, majd vezető lett. 1921-1924 között négy részletben publikálta a már említett, háborút értékelő „Elmélkedés a világháborúról” című tanulmányát, amelyben az I. világháborút elemzi, különösen a vereség okát. Ahogy már utaltam rá a politikum és a hadsereg kapcsolata okán, Werth maga is megerősíti ezt a nézetet, hiszen úgy gondolja, hogy a vereség a politikusok és a katonai vezetés diszkrepanciájából adódott. Bár az együttműködést hiányolja, a felelősséget alapvetően a politikusokra hárítja.

1926-ban kinevezték a Magyar Királyi Budapesti Szabályzatismertető Tanfolyam[12] parancsnokává és még ebben az évben soron kívül tábornokká léptették elő. Ekkor Werth előadásaiban és publikációiban is (pl. A hadvezetés elmélete, 1930) ismertethette elképzeléseit a jövőbeli, új technikával megvívott, „brutális” háború kapcsán. Werth szerint ugyanis a létszám nem lényegtelen, de az új technikák a támadás fölényét fogják jelenteni a védelemmel szemben, így mozgóháborúval kell számolni. 1930-ban a Ludovikán a hallgatók által írt szakdolgozatokból összeállított egy tanulmánykötetet, melynek címe a „A hadvezetés elmélete” lett. A kötet célja a magyarországi hadsereg jövőképe volt. Lényegesnek tartotta a technikai újítást, sőt elit hadsereget képzelt el, ugyanakkor hazánk lehetséges és érdemes szövetségeseiről is gondolkodott. Éppen a korábban már említett iskolázottságának formája és múltja okán, ha ez nem is magától értetődő, de logikus következménye, hogy Németországban találta meg az ideális szövetségest. [13] Werth az előbb említett területek szószólója lett publikációival és előadásaival, de nem volt előzmény nélkül maga az elmélet és egyedül sem volt vele. Hasonló módon gondolkodott Csejkovits Károly ezredes is. Mind olyan hadtudósok munkáira támaszkodnak mint John Fuller, Giulio Douhet, Liddell Hart vagy Hans von Seeckt.[14] Az elmélet és a gyakorlat közötti különbség Magyarország esetében a korlátokban, különösen az anyagi lehetőségekben mutatkozott meg. Ez ugyanakkor nem korlátozta a tudományos munkák születését. Werth is ennek alapján gondolta el a hadműveleteket. Ezzel együtt látta a korlátokat is, amit a lelkesedéssel, egyfajta erkölcsi-politikai tényezőkre utalva látott pótolhatónak. [15] Ez – bár naivitásnak is tűnhetne – a kortárs hadtudósok írásaiban szereplő hatékony elem a faji felsőbbség volt, ami viszont Werthnél hiányzott.[16] A korabeli – mások tudományos munkáira hatással lévő – hadtudósok kapcsán, főleg a páncélosok tekintetében, Ludwig von Eimannsbergert és Heinz Guderian neve jelentős.[17] A klasszikusok mellett tehát Werth a korát meghatározó – főleg német – hadtudósok munkáira alapozott.

1931-től a pécsi 4. vegyesdandár parancsnokságát vette át. Az íróasztal után a valóság sok szempontból kiábrándíthatta, hiszen kevés pénz állt rendelkezésre és a németekkel való kapcsolat sem olyan volt, ahogy azt elképzelte. Egyetlen ismert tudományos munkája ezen pécsi időszakából Kaiser Gyula őrnagy írásának kritikája volt.[18] Werth Pécsett a tudományos élet vérkeringésén kívül rekedt, ugyanakkor a hadseregszervezés a körülmények miatt nehézkesebb is volt, mint várta. Így a csalódottság rányomhatta bélyegét az elkövetkező éveire, illetve sok munkája is meggátolhatta abban, hogy tudományos munkával foglalkozzon.

Vajon Werth a politika és a hadsereg kapcsolatában találta meg az ideális utat a jövőre és a fejlődésre vonatkozóan? Egyértelmű választ – az előzőek ellenére is – nehéz adni. Teleki Pállal való vitái és a német féllel való magyar politikát megkerülő tárgyalásai két lehetőséget vetnek fel. Az egyik, hogy a politikai szálat és a vele való kapcsolatot valóban szorosnak, nélkülözhetetlennek és az eredmény szempontjából is kikerülhetetlennek tartotta, de a magyar politikát és politikusokat alkalmatlannak tartotta erre. A másik lehetőség, hogy a politikának másodrangú szerepet szánt elképzelésében, vagyis szükséges rosszként tekintett rá. A választ erre is leginkább „a nagy háború” után írt műve adhatja meg számunkra, melyben a katonai sikerek politikusok általi felelőtlen kihasználatlanságáról ír.[19]

Végszó

Werth Henrikre elsősorban mint katonai vezetőre gondolunk. Szellemi tevékenysége, hadtudósi minősége is jelentős volt. A politika és a katonai világ „Szküllája és Kharübdisze” közül Werth egyértelműen a katonai világra tette le voksát. Később azonban egyiktől sem félve olyan területekre merészkedett, amely véget vetett katonai és hadtudósi pályájának is. Az utókor feladata feltárni munkájának részleteit, helyére tenni szerepét akár tudósi, akár katonai minőségében, de akár későbbi politikai tetteit is. Ahogy Werth maga egy írásában kissé cinikusan idézi Clemencau-t, a békekonferencia elnökét: „…hogy «a béke a háború folytatása más eszközökkel«”[20] éppen rá utalva elmondható, hogy a politika és a katonai világ nehezen választható külön.

Irodalomjegyzék

Ács Tibor szerk. (1995): A magyar katonai gondolkodás története. Zrínyi Kiadó. Budapest.


Clausewitz, Carl von (2010): Vom Kriege. Bibliotheca Augustana, http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Clausewitz/cla_intr.html (2019.12.29.)

Dombrády Lóránd (2005): Werth Henrik, akiről nem beszéltünk. Argumentum. Budapest.

Dombrády Lóránd (2004): Akiről nem beszélünk: Werth Henrik. I. rész, in: Hadtörténeti Közlemények 117. évf. 1, sz. pp. 61-165.

Dombrády Lóránd (2004): Akiről nem beszélünk: Werth Henrik. II. rész, in: Hadtörténeti Közlemények 117. évf. 3. sz. pp. 989-1052.

Szendy István (2017): Hadügy és hadviselés, Dialógus Campus Kiadó. Budapest.

Tóth Csaba szerk. (1997): A magyar tisztképzésről az 1100. évfordulón, in: Új Honvédségi Szemle, 1997/1.

Tóth Sándor (1958): A Horthy-hadsereg szervezete (1920 – 1944). Hadtörténelmi Közlemények, 5. évf. 1-2. sz.

Werth Henrik (1921): Elmélkedés a világháborúról. in: Magyar Katonai Közlöny, 9. évf. 3. füzet. pp. 143-161.


[1] Dombrády Lóránd (2005): Werth Henrik, akiről nem beszéltünk. Argumentum. Budapest. p.7.

[2]Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.” – Clausewitz (2010): Vom Kriege, p. 15.

[3] Dombrády Lóránd (2004): Akiről nem beszélünk: Werth Henrik. I. rész, in: Hadtörténeti Közlemények 117. évf. 1, sz. p. 63.

[4]  Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg szervezete (1920- 1944) (1958). p. 51-70.

[5] Dombrády 2004, 1. sz. p. 84.

[6] Dombrády Lóránd (2004): Akiről nem beszélünk: Werth Henrik. II. rész, in: Hadtörténeti Közlemények 117. évf. 3. sz. p. 1035.

[7] Kaló József (2010): Szombathelyi Ferenc a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar élén. Debreceni Egyetem, Doktori (PhD) értekezés. p. 48

[8] Dombrády 2004, 1. sz. p. 109.

[9] Dombrády 2004, 3. sz. p. 1038.

[10] Dombrády 2004, 1. sz. p. 67-73.

[11] Werth Henrik (1921): Elmélkedés a világháborúról. in: Magyar Katonai Közlöny, 9. évf. 3. füzet. p. 145.

[12] A trianoni megszorítások miatt 1920 nyarától rejtve működött a tisztképzés. A Pállfy tüzérlaktanyát bocsátotta a hadiakadémia rendelkezésére, neve Hungária körúti tiszti szálló volt. A hadiakadémia tiszti továbbképző tanfolyam, később Magyar Királyi Budapesti Szabályzatismertető Tanfolyam lett. Erről lásd: Tóth 1997, p. 70

[13] Dombrády 2004, 1. sz. p. 78-79.

[14] Szendy István (2017): Hadügy és hadviselés, Dialógus Campus Kiadó. Budapest. p. 235.

[15] Ács Tibor szerk. (1995): A magyar katonai gondolkodás története. Zrínyi Kiadó. Budapest. p. 131.

[16] Dombrády 2004, 1. sz. p. 80.

[17] Ács 1995, p. 138.

[18] Werth Henrik (1935): Vélemény Kaiser Gyula tanulmányáról. Magyar Katonai Szemle, 1935. 1. sz. pp. 1-9. ; 1935. 4. sz. pp. 7-8.

[19] Werth 1921, p. 146-147.

[20] Werth 1921, p. 161.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.